top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lessen Amy van der Wel Vocal Coach

I Algemeen 

I.1 Algemene gegevens 

Amy van der Wel Vocal Coach is onderdeel van AWEL GROUP onder het KVK nummer 71652736.

I.2 Cursusjaar 

Het cursusjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en omvat 38 lesweken bij wekelijkse lessen en 19 lesweken bij tweewekelijkse lessen. Het cursusjaar kan op ieder gewenst moment aanvangen. 

I.3 Cursussen 

Amy van der Wel geeft Zangles & Songwritingles.

1. Doorlopend lessen wekelijks (38 lessen) 

Dit zijn muzieklessen (30 of 45 minuten) die wekelijks worden gegeven gedurende één jaar op een vast moment per lesweek. 

2. Doorlopend lessen tweewekelijks (19 lessen) 

Dit zijn muzieklessen (30 of 45 minuten) die tweewekelijks worden gegeven gedurende één jaar op een vast moment per twee lesweken. 

I.4 Lesduur 

De lesduur bedraagt standaard vanaf 30 of 45 minuten, 60 minuten kan ook in overleg.

Indien de cursist te laat op de les verschijnt, kan de eindtijd van de muziekles niet worden opgeschoven in verband met de aansluitende lessen van andere cursisten. 

I.5 Vakanties en feestdagen 

Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. 

Schoolvakanties 2022 

Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Meivakantie Zomervakantie Herfstvakantie Kerstvakantie 

 

Schoolvakanties 2023

 1 januari t/m 8 januari

25 februari t/m 5 maart

22 april t/m 7 mei

22 juli t/m 3 september

21 oktober t/m 29 oktober

23 december t/m 31 december

 

Ook op feestdagen wordt geen les gegeven. Wanneer de lestijd van de leerling op een feestdag valt, dan wordt deze les ingehaald in de uitloopweek in december of er wordt een dubbele les met de cursist afgesproken. 

II. Aanmelden 

II.1 Proefles 

Een cursist kan éénmalig een gratis proefles aanvragen via een schriftelijk of digitaal inschrijfformulier (bij voorkeur digitaal, via www.amyvanderwelvocalcoach.com). Het aanvragen van een gratis proefles verplicht de cursist niet tot het afnemen van verdere lessen.
Wanneer de cursist, zonder afmelding, niet op de proefles verschijnt, wordt het geldende lesgeldtarief in rekening gebracht bij de cursist. 

II.2 Vervolglessen 

Als de proefles bevalt, kun je je opgeven voor het vervolgen van de muzieklessen. Dit kan door middel van het invullen van een schriftelijk of digitaal inschrijfformulier na afloop van de proefles. Bij minderjarigen dient, naast het inschrijfformulier, ook het te zijn ondertekend door een ouder of verzorger. 

Met de inschrijving voor de vervolglessen gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden van Amy van der Wel Vocal Coach. Hiermee verbindt hij of zij zich voor minimaal een kwartaal aan lessen bij Amy van der Wel Vocal Coach. Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste cursusdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld. 

II.3 Planning lessen 

De lessen worden in overleg met de cursist op een vaste dag en tijdstip per week of per twee weken gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de vakanties (zie I.2) van de basisscholen in Noord-Nederland en feestdagen. Gemiddeld wordt in één cursusjaar 40 weken les gegeven. 

De lessen worden vooraf in overleg met de cursist vastgelegd in een rooster. Verplaatsing van een lesafspraak is daarbij niet mogelijk. Tussentijdse wijzigingen in het lesrooster zijn uitsluitend mogelijk als de planning van Amy van der Wel Vocal Coach dat toelaat.

 

II.4 Groepslessen 

Groepslessen vinden plaats in groepen van min. 4 personen. De cursist kan op het inschrijvingsformulier aangeven om een eigen groep (vermeld naam medecursisten) in te schrijven of de cursist kan aangeven om in een groep geplaatst te worden. De groepsgrootte kan tevens worden aangegeven, waarbij niet gegarandeerd kan worden dat er voldoende deelnemers zijn voor de aangegeven groepsgrootte. Bij onvoldoende deelname aan groepscursussen kunnen deze dus worden geannuleerd. 

Vermindering van groepsgrootte gedurende het cursusjaar, bijvoorbeeld door het vertrek van cursisten, heeft geen invloed op het te betalen tarief van cursisten die de lessen vervolgen. Wel behoudt Amy van der Wel Vocal Coach zich het recht toe, deze leerling(en) indien mogelijk en na overleg, in een andere groep te plaatsen of de lesduur naar rato in te korten.

III. Afwezigheid docent/cursist en vervanging 

a. Afwezigheid docent 

Lessen uitgevallen als gevolg van afwezigheid van de docent, onvoorziene omstandigheden en/of andere redenen, worden ingehaald door het geven van een extra in het hetzelfde cursusjaar, waarbij de inhaalles(sen) op een andere lesdag kan plaatsvinden. 

b. Afwezigheid cursist
Ziekte of verhindering van de cursist dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven om te voorkomen dat de docent tevergeefs zit te wachten. Gemiste lessen kunnen op nieuw worden ingepland vanuit goede wil van de docent en mits dit dan ook past in het rooster van de docent.

Het verplaatsen van een les kan 24 uur van te voren worden gedaan, daarna is dit niet meer mogelijk.

c. Fysiek afwezigheid door overmacht

Als fysiek afwezigheid door overmacht het geval is (bv. door overheids maatregelen, denk aan Covid-19) of dergelijke gevallen, worden de lessen op gepakt via Skype, lessen kunnen dan niet worden afgezegd en later fysiek worden ingehaald. 

 

IV. Betaling 

IV.1 Betalingsplichtige (Wettelijk vertegenwoordiger) 

Als betalingsplichtige wordt aangemerkt: 

 • degene die de ouderlijke macht uitoefent of degene die de onderhoudsplicht heeft voor een cursist, die op het moment van
  inschrijving jonger is dan 18 jaar.

 • een cursist die op het moment van inschrijving ouder is dan 18 jaar.

N.B. Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 18 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het lesgeld. 

IV.2 Lestarief 

Amy van der Wel Vocal Coach hanteert voor 2021 de volgende tarieven voor PRIVE lessen: 

Lessen van 45min zijn 39 euro per les. 

Je kan elke week of om de week les nemen, 19 of 38 lessen per kalender jaar.

Lessen van 30min zijn 27 euro per les.

Je kan elke week of om de week les nemen, 19 of 38 lessen per kalender jaar.

Lessen gaan per kwartaal pakketen.   

 

Duolessen, is mogelijk met elk pakket/les, het tarief wordt hierbij vermenigvuldigd met 1,5.                       

Groeplessen (minimaal 4 personen) zijn 15 euro per les, voor een volledig les jaar van 40 lessen zijn €600,- dit kun je in 4 of 2 termijnen betalen of in één keer.

 • De inschrijving voor groeplessen wordt aangegaan voor minimaal 1 les jaar.

 • Na inschrijving dient het verschuldigde lesgeld voor de aangegeven data te zijn betaald d.m.v. factuur.

 • Wij verlenen geen toegang tot de les wanneer het lesgeld niet voor aangegeven datum is betaald en willen u erop wijzen dat een leerling na inschrijving te allen tijde betalingsplichtig is.

 • Bij betaling van het gehele seizoen in 1 of meerdere termijnen is er geen enkele mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld bij tussentijdse stopzegging. Enige geldige uitzonderingen hierop zijn:

  • - Verhuizing buiten Groningen (straal > 30 km) / emigreren. Hiervoor dient een bevestiging van de gemeente met verhuisdatum getoond te worden. Graag uiterlijk 4 weken voor verhuizing doorgeven.

  • - Langdurige ziekte (langer dan 4 weken aaneengesloten). Hiervoor dient een doktersverklaring getoond te worden.

  • - Zwangerschap: hierbij is er een mogelijkheid de overeenkomst te bevriezen voor maximaal een duur van 16 weken (officiële duur zwangerschapsverlof) Hiervoor dient een zwangerschapsverklaring van verloskundige/arts getoond te worden met aangegeven verwachte bevaldatum.

 • De lesprijs kan per lesseizoen worden aangepast, dit wordt tenminste 8 weken voor de start van het nieuwe seizoen gecommuniceerd.

 • Het is niet mogelijk om gemiste groepslessen in te halen of te verrekenen.

Corona maatregelen m.b.t. groepsles

Als wij vanwege het coronavirus een periode geen fysieke lessen kunnen geven, schakelen wij direct over naar online Zoomlessen. Het is niet mogelijk deze lessen in te halen of te bevriezen of om tussentijds te stoppen. 

Elke maand of kwartaal betaal een vast bedrag, de prijs die je per les betaald ligt daardoor lager, dit wordt verrekend als je je lessen contract opzegt met een extra factuur waar verrekend wordt hoeveel lessen je eigenlijk hebt gevolgd en wat je nog moet betalen.

Muzieklessen vallen bij de Nederlandse Belastingdienst onder de categorie ‘onderwijs’ wat betekent dat op muziekonderwijs aan cursisten jonger dan 21 jaar een vrijstelling van btw van toepassing is. Cursisten van 21 jaar en ouder dienen 21 % btw over het lesbedrag te betalen. 

Aangezien het bedrijf waar Amy van der Wel vocal coach onder valt in een KOR zit, is de btw vrijgesteld.

Het lestarief wat van kracht is bij de ingang van het lescontract, geldt voor het gehele cursusjaar en zal gedurende dit cursusjaar, voor de betreffende cursist, niet worden gewijzigd. Overige prijswijzigingen zijn voorbehouden. 

Indien een cursist zich in de loop van het cursusjaar aanmeldt, is lesgeld verschuldigd over het werkelijk gevolgde of nog te volgen aantal lessen in dat cursusjaar. 

IV.3 Betalingsmethoden lesgeld 

Betaling van het lesgeld geschiedt door middel van een bankoverschrijving op basis van de toegezonden factuur. De factuur dient voor aanvang van de eerste kwartaalles te zijn voldaan. 

Wij verzoeken je het lesgeld binnen 14 dagen na factuurdatum over te schrijven naar rekeningnummer NL67 KNAB 0259 1259 54 te name van AWEL GROUP, onder vermelding van het factuurnummer. 

IV.4 Betalingstermijnen lesgeld 

Het lesgeld wordt per kalenderkwartaal of kalendermaand geïnd. 

Het opzeg termijn is 1 kalendermaand. Met een kwartaal abonnement dient u 1 kalendermaand voor het eind van het kwartaal het abonnement op te zeggen. 

De factuur dient binnen 14 dagen na afloop van de factuurdatum te zijn voldaan. 

Een verzoek om af te mogen wijken van de geldende betalingsregeling dient schriftelijk en met redenen omkleed bij de directie van Amy van der Wel Vocal Coach te worden ingediend. 

 

IV.5 Betalingsverzuim lesgeld 

Bij niet tijdige betaling zal na afloop van de betalingstermijn (14 dagen) een herinnering worden gestuurd. Indien na het verzenden van de herinnering betaling van het verschuldigde lesgeld uitblijft, worden buitengerechtelijke maatregelen ter incasso getroffen. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige. 

Wanneer u niet voldoet aan de betaling, heeft Amy van der Wel Vocal Coach bovendien het recht om het geven van muziekles(sen) te weigeren of op te schorten. 

V. Opzeggen 

De muzieklessen (zie ad I.3.a) worden zonder tegenbericht stilzwijgend verlengd. Indien de cursist de lessen niet wil voortzetten, dient dit uiterlijk 2 (twee) weken vóór een van de volgende data aan te geven: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober. 

(Stel je wilt per 1 april stoppen met de muzieklessen, dan dien je dit vóór 14 maart aan te geven. Mocht je te laat zijn, dan kun je per 1 juli stoppen met de muzieklessen. De cursist kan uiteraard gedurende deze periode de lessen, volgens het afgesproken rooster, blijven volgen.) 

De opzegging dient altijd per mail worden opgestuurd naar Amy van der Wel Vocal Coach via amyvdwel@gmail.com . Elke ontvangen opzegging zal door Amy van der Wel Vocal Coach per email worden bevestigd. 

a. Bijzondere beëindiging door cursist 

Andere dan de eerder genoemde afmeldingen van de jaarcursussen leiden niet tot vermindering of restitutie van het lesgeld, tenzij er sprake is van zwaarwichtige redenen, dit ter beoordeling aan Amy van der Wel Vocal Coach.

 Als zwaarwichtige redenen worden aangemerkt:
ï verhuizing van de cursist naar een andere gemeente buiten een straal van 15 km van het werkgebied van Amy van der Wel Vocal Coach. 

langdurige ziekte / zwangerschapsverlof van de cursist: meer dan acht weken. 

Aanvragen voor lesgeldrestitutie moeten per mail worden ingediend. 

b. Bijzondere beëindiging door Amy van der Wel Vocal Coach

Amy van der Wel Vocal Coach behoudt zich het recht om het lesverband op ieder moment te beëindigen indien er zich omstandigheden voordoen waardoor Amy van der Wel Vocal Coach besluit te stoppen met het geven van muzieklessen aan de leerling. Daarmee wordt op dat moment automatisch de inschrijving van de leerling ongedaan gemaakt. Indien door de leerling reeds lesgeld is betaald voor de op dat moment geldende lestermijn, zal Amy van der Wel Vocal Coach een gedeelte van het lesgeld van de op dat moment geldende lestermijn terugstorten. Dit bedrag van teruggaaf wordt berekend op basis van de nog niet gevolgde lessen binnen deze lestermijn in verhouding tot het totaal aantal lessen per lesseizoen. Het totaal aantal lessen hangt af van de lesvorm waar de leerling aan het begin van het lesseizoen voor heeft gekozen. Alleen wanneer Amy van der Wel Vocal Coach het lesverband beëindigt, is restitutie van een deel van het lesgeld van de op dat moment geldende lestermijn mogelijk. 

VII. Overige bepalingen 

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de directie van Amy van der Wel Vocal Coach. 

Tijdens het cursusjaar kan de lestijd en leslocatie door onvoorziene omstandigheden veranderen. Dit geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld. 

Portretrecht: foto’s die gemaakt worden tijdens lessen, optredens en voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal van Amy van der Wel Vocal Coach. Indien u bezwaar heeft kunt u dit ter plaatse kenbaar maken aan de docent of fotograaf. 

bottom of page